Direktor Vodovoda jači od zakona

Direktor JKP „Vodovod“ Aleksandar Prodanović odbio da vrati radnike na posao, posle prvostepene odluke suda. Zbog nepostupanja po nalogu Inspekcije rada, na račun ovog preduzeća stižu novčane kazne.

vodovod
JKP”Vodovod – Šabac”

Osnovni sud u Šapcu doneo je prvostepene presude kojim se usvajaju tužbeni zahtevi i poništavaju rešenja o otkazu radnicima JKP „Vodovod – Šabac“, koje im je direktor Aleksandar Prodanović uručio u avgustu 2015. godine. Otkaz ugovora o radu usledio je posle donošenja Pravilnika o sistematizaciji, na osnovu kojeg je za trinaest radnika navedeno da im je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem posla, ili je došlo do smanjenja obima posla koji su obavljali (čl.179. st.9 Zakona o radu), dok su dvojica radnika dobila otkaz zbog nanošenja štete firmi. Od trinaest radnika koji su otpušteni kao tehnološki višak, šest je sa visokom stručnom spremom.

Smatrajući da su time povređena njihova prava, nekolicina otpuštenih radnika je u zakonskom roku od 60 dana podnela tužbu sudu. Nakon toga, početkom novembra podneli su i zahtev Inspekciji rada, da im se privremeno odlože primene Rešenja o otkazu ugovora o radu do okončanja sudskog spora. Inspekcija rada je zbog ustanovljenih nezakonitosti usvojila zahteve radnika za privremeno odlaganje Rešenja o otkazu ugovora o radu i naložila JKP”Vodovod – Šabac” da ih ponovo rasporedi kao radnike svog preduzeća. Vodovod nije postupio po nalogu Inspekcije rada, bez obzira što su se radnici uredno vratili na posao, uz obrazloženje direktora da će uložiti žalbe na rešenja inspektora rada. Sve žalbe koje su uložene na rešenja Inspekcije rada odbijene su od strane nadležnog Ministarstva za rad i socijalna pitanja. I pored toga JKP”Vodovod – Šabac” nije postupao po nalozima Inspekcije rada, pa je shodno svojoj nadležnosti inspekcija donela rešenje o novčanom kažnjavanju, najpre u visini od 10.000 dinara za svako nepostupanje po rešenju. Kako šabački vodovod i dalje nije ispunjavao ono što je od njega odlukom nadležnog organa traženo, Inspekcija rada je nastavila povećavanje visine novčanog kažnjavanja i trenutno je na snazi trostruki iznos, u odnosu na početni. JKP”Vodovod – Šabac”’ nijednu od tih kazni nije platio, radnici i dalje nisu vraćeni na posao, a kazna Ministarstva za rad, koja bi mogla uslediti, kreće se oko 200.000 dinara po radniku.

Inspekcija rada je iz svoje nadležnosti procenila da je pravni osnov po kojem je Vodovod uručio otkaze radnicima nezakonit i time pokušala da spreči pokretanje sudskog postupka u cilju smanjenja troškova. Rukovodstvo JKP”Vodovod – Šabac” se na rešenje Inspekcije rada nije obaziralo, iako im je žalba odbijena, a sada odbija da postupi i po prvostepenom rešenju suda. Time su, osim kazni, izazvani i ogromni sudski troškovi koje plaća onaj ko izgubi postupak. Žalba Vodovoda na prvostepeno rešenje po svoj prilici će samo produžiti agoniju i u umnogome povećati ionako velike sudske troškove. U slučaju da i drugostepeni organ potvrdi prvostepenu presudu, što je po procenama pravnih zastupnika oštećenih radnika najverovatnije, nakon pravosnažnosti, radnici će tražiti i naknadu izgubljenih doprinosa i zarada. I sve to sa kamatom, naravno. Ako do takvog, inače vrlo realnog epiloga dođe, višemilionsku štetu će platiti direktno građani Šapca.

Autor teksta: Ž.P. Bunar

Comments are closed.